Amerpharma Projekty

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu AMERPHARMA SP. Z. O.O. – wypromowanie produktów spożywczych AmerPharma za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży Polskie Specjalności Żywnościowe, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 573 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 430 275.00 PLN

Beneficjent: AMERPHARMA SP. Z. O.O.

Amerpharma Projekty

AMERPHARMA SP. Z. O.O. realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność i przychody firmy oraz nastąpi rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców. Efektem realizacji projektu będzie również dostosowanie wzornictwa (designu) do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych, lepsza znajomość trendów rynkowych, potrzeb i oczekiwań oraz uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym, a także rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców.

Wartość projektu: 142 680,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 98 600,00 zł

Amerpharma Projekty

AMERPHARMA SP. Z. O.O. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej.” w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowane efekty:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem i wprowadzeniu nowych produktów.
2. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych.
3. Lepsza znajomość trendów, potrzeb i oczekiwań.
4. Uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
5. Rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców.
6. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu: 1 963 006.08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 084 000.00 PLN

Amerpharma Projekty

AMERPHARMA SP. Z. O.O. realizuje projekt pt. „Promocja marki i produktów AMERPHARMA SP. Z. O.O. na wybranych rynkach zagranicznych w celu zdobycia nowych rynków zbytu” w ramach działania 3.9 Udział w targach i misjachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy AMERPHARMA SP. Z. O.O..

Planowane efekty: Organizacja misji w ramach, której Wnioskodawca weźmie udział w targach FIBO 2021 w charakterze zwiedzającego pozwoli na poznanie obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań oraz wzięcie udziału w spotkaniach branżowych i/lub bezpośrednich.Udział firmy, jakowystawcy podczas targów pozwoli na efektywne dotarcie z ofertą do szerokiego grona odbiorców z całego świata, a obecność w gronie największych producentów i dystrybutorów związanych z branżą żywności funkcjonalnej oraz odżyweki suplementów w Niemczech i Szwajcarii, będzie skutecznym wsparciem działań, mających na celu budowanie świadomości, pozytywnego wizerunku oraz promocji marki AmerPharma na rynku, a także zwiększenie sprzedaży.

 

Wartość projektu: 119 289, 35 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 81 165, 30 PLN